خانه / اطلاعیه ها / اساسات مدیریت

اساسات مدیریت

اساسات مدیریت

مدیرکیست؟

مدیر درلغت بمعنی اداره کننده وکار گردان میباشد .

دراصطلاح مدیر شخصی است کی مسولیت تنظیم وعمل کرد تیم خودرا بعهده دارد

سوال مدیریت علم است یاهنر

جواب هم علم است وهم هنر

مدیریت یامنجمنت چیست؟ {management}

منجمنت ازدوکلمه (manage)  ومعنی تنظیم نمودن ((men  بمعنی افراد گفته شده که مفهموم کلی ان تنظیم واداره نمودن افراد به شکل ما هرانه میبا شد.

یگ دانشمند بزرگ مدیریت درقرن(۲۰ )بیستم بنام{مادی پارکر فولیت}مدیریت رامفهوم هنرانجام دادن کارها توست دیگران تعریف نموده است

 

به قول دیگرمدیریت ازیگ کلمه قدیمی فرانسوی منجمنت که بمعنی راه اندازی هدایت ونظارت میباشد گفته شده که این کلمه خود ازکلمه لاتین( (manager  که بمعنی هدایت نمودن توسط دست میباشد  اقتباص گردیده که مفهوم ستونی آن رهنمای ورهبری وهدایت نمودن پروسه های کاری یگ سازمان ازطریق توسعه نیری کار وتنظیم منابع مختلف بشری مالی محسوس غیر محسوس ومنابع فز یکی میباشد

     سستم چیست؟

سستم عبارت ازیگ مجموعه است که ازچندین جزمر تبطه مهم تشکیل یافته ویکجا باهم کارمیکند طوریکه با ایجاد ونقص دریک جزتمام سستم متا یر میگردد

اما ازنقطه نری اداره ومنجمنت سستم عبارت ازمجموعه ارگانهای ودیپارتمنت های مختلف داخلی یگ اداره ویا سازمان میباشد که بخاطررسیدن به اهداف مشخص پیروی نموده ویگجا باهم فعالیت منماید

     انواع سستم              

۱ – سستم باز      با محیطی خارجی ارتباط دارد

۲ – سستم بسته    با محیطی خارجی ارتباط ندارد

استراتژی چیست؟

استراتژی عبارت ازبرنامه جامع واحد وکامل است که برمبنای رسیدن به اهداف اساسی سازمان تعین میگردد

به عباره دیگر عبارت ازپالسی جامع وفعالیت ها جهت رسیدن به اهداف کلی یگ سازمان میباشد.

پلان چیست؟

۱ – نتیجه پیشبینی شده یک کاررا پلان گویند

۲-پلان عبارت ازیگ سلسله فعالیت های است که برای انجام یگ کار قبل از آغاز کارگر فته شود

۳-   تعریف جامع .طرح قبلی است جهت رسیدن به هدف به شکل منظم وسستما تیک

 پلان ازلحاظ مدت زمان به سه دسته تقسیم میشود

۱-   کوتاه مدت          ۲-        متو سط مدت             ۳-     دراز مدت .

تشکیل چیست؟

تشکیل عبارت ازتقسیم بندی وظایف تعین حدود وصلا حیت ومسولیت تعین روابط منطقی واحدها وسلسله مراتب در یگ اداره میباشد.

سه نکته ذیل در تشکیل حا یز اهمیت میباشد.

۱-                  تقسیم وظایف.

۲-                  تعین وتثبیت حدود صلا حیت ها مسولیت ها.

۳-                  روابط منطقی واحد ها.

پروژه چیست؟

پروژه عبارت ازیکنوع فعالیت مشخص است که دارای آغازوانجام معین میباشد

طوریکه باتکمیل پروژه تشکیل ازبین میرود.

درپروژه ذیل به هدف مشخص با استفاده ازمنابع درزمان محدود موردنظرمیباشد.

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه  عبارت ازپروسه{ منظم پلانگذاری}{ سازماندهی }{هم آهنگی}{ تطبیق وکنترول}

میباشدکه درجریان پروسه های فوق الذکربخاطررسیدن به هدف ازمنابع معین دراوقات

معین استفاده بعمل میا ید.

اداره چیست؟

اداره عبارت ازیک نظام اجتما عی است که براساس روشهاوشالوده های خاص بناه نهاده شده ودران عده کثیری ازافرادبه منظوررسیدن به یک سلسله اهداف نسبتا مشخص به انجام وظایف متنوع ودقیق مشغول اند.

دراداره پروسه قراردادن اشخاص درکنارهم بخاطرایجاد سهولت در کارها ورسیدن به اهداف مشخص مورود نظر است تادرآن منابع مختلف بشکل موثر ومثمر استفاده بعمل آید

ودر نتیجه قناعت ورضایت جوانب ذیدخل برآورده میگردد

 

عناصرمهم اداره ومنجمینت.

۱- اهداف     ۲- منابع      ۳- موثریت   ۴- مثمریت  ۵- جوانب ذیدخل.

منابع.

منابع عبارت ازسرمایه مادی ومعنوی یک اداره یایک جامعه میباشد.

عناصر مهم منابع؟

۱- منابع مالی.  ۲- منابع فزیکی یاطبعی   ۳- منابع انسانی   ۴- منابع غیرمحسوس.

جوانب ذیدخل.

جوانب ذیدخل عبارت ازاشخاص اندکه دراداره وبافعالیت های آن سهم منفعت ویاعلاقه مندی داشته باشدویا انکه فعالیت های اداره بالاترشان درنفع ضرراثرگزارباشد.

وشامل کتگوری های ذیل مباش.

۱- پرسونل.  ۲- مردم محل. ۳- مشتریان.  ۴- عرضه کننده گان. ۵- سهم گیرنده گان.

هدف

هدف نتیجه مطلوب که فعالیت های اداره به استقامت آن سوق داده میشود.

مشخصات هدف.

۱- واقع بینانه باشد   ۲   – واضح ومشخص باشد.                     ۳- قابل تشخیص باشد.                    ۴- قابل حصول باشد.   ۵- دارای محدوده زمانی باشد.

مشخصات یگ اداره سالم.

 

۱-                  دراداره باید ازتمام حصول قواعد ومقررات اداره پیروی لازم صورت گیرد.

۲-                  تشکیل اداره باید با ضروریات اصلی آن سازگار باشد وازتورم تشکیلاتی جلوگیری به عمل آید.

۳-                  درانتصاب   انتخاب.  تغیر   تبدیل   وتادیبات کارکنان باید اصول مهم اداری مانند اصل تعادل  تخصص   مفدیت  مثمریت   روابت انسانی  وسلسله مراتب اداری رعایت گردد.

۴-                  اداره باید ازتقلب کاری     رشوه ستانی   استفاده جوی   وبروکراسی عاری باشد.

۵-                  کاربه اهل کار سپرده شود.

۶-                  دراداره هماهنگی    سستم خوب کنترول ورهبری وجود داشته باشد واز اصول مدیریت پیروی صورت گیرد.

 

 

 

اصولی اساسی اداره.

 

۱-                     اصل هماهنگی ووحدت هدف.       ۲- اصل سلسله مراتب.  ۳- اصل تخصص.

۴- اصل وحدت دستور دهی   ۵-  اصل حطه نظارت.  ۶- اصل صلا حیت ومسولیت.

۷-       اصل تعادل              ۸-  اصل انعطاف پزیری        ۹- اصل کار آیی.

چوکات کاری مدیت.

۱-                  یگ مدیر وظا یف مشخص را انجام مدهد مانند   سازماندهی   پلانگزاری  استخدام   رهبری  وکنترول.

۲-                  یگ مدیرازمنابع مشخص استفاده میکند مانند منابع   انسانی   طبعی   ومالی.

۳-                  یگ مدیرتکنیکای مشخص رابه کارمیبرد مانند ارزیابی  کنترول  ونظارت.

۴-                  یگ مدیرمفاهم مشخص را مدانند مانند  افهام  وتفهم تشویق  وتحرک حمایت وحل منازعات.

۵-                  یگ مدیر اهدافی مشخص را دنبال میکند مانند اهدافی انفرادی اهدافی اداری ومشترک.

۶-                  یگ مدیر رشد وارتقاع را زمینه سازی میکند مانند آموزش وارتقاع ظرفیت ها.

وظایف عمده مدیریت

پلان گذاری       سازمان دهی        رهبری       کنترول       استخدام.

 

وظایف مدیران سطوح مختلف.

۱- مدیران سطوح عالی.  ۲- مدیرانی سطوح متوسط .  ۳- مدیران سطوح پاین.

۱- مدیران سطوح عالی.

 

۱-                  پلانها واستراتژی  های طویل المدت را برسی وانکشاف میدهد.

۲-                  وظایف وپروسه کاری دیپارتمنتهای مختلف را عرض یابی نموده وبا آنها همکاری مینماید.

۳-                  حق انتخاب کارمندان واشخاص کلیدی رادر اداره دارند.

۴-                  برای مدیران سطوح متوسط دررابطه به مشکیلات عمومی دستورمدهد.

مدیران سطوح متوسط.

۱-                  پلا نهای متوسط المدت راساخته وپلانهای طویل المدت رابخاطر بررسی وکنترول توسط مدیر سطح عالی ترکیب وتنظیم مینماید.

۲-                  برای دیپارتمینتهای مختلف پالسی ترتیب مینماید.

۳-                  برای مدیران سطوح پاین دررابته به مشکیلات شان مشوره میدهد.

۴-                  انتخاب استخدام کارمندان را بعهده دارد.

مدیران سطوح پاین.

۱-                  پلانهای کاری وکوتاه مدت را ساخته وبرای مدیران سطوح متوسط در رابته به آن جزیات بیشتر اریه مینماید.

۲-                  ازطرز عمل کرد پروسه کاری مادونها بررسی ونظارت مینماید.

۳-                  کارها وعمل کردها روزانه را منظم مینماید.

۴-                  به کارمندان تماس همیشه گی ونزدیک میدا شته باشد.

مسؤلیت های یگ مدیر

۱-                  مسؤلیت درقبال شخص خود.

۲-                  مسؤلبت درقبال مادونها ی خود.

۳-                  مسؤلیت درقبال ساز مان خود.

مطلب پیشنهادی

تعریف سرمایه گذاری کردن چیست؟

تعریف سرمایه گذاری کردن چیست؟ عمل اختصاص پول یا سیک هدف (تجارت، پروژه، املاک و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به نوارابزار