خانه / معرفی پوهنځی

معرفی پوهنځی

 پوهنځی اقتصاد، به سال ۱۳۹۰ اساس گذاشته شد و تاکنون در سه دوره ۶۸ محصل فارغ داده است که فارغان آن دربازار کار با استقبال خوبی رو به رو شده اند. این پوهنځی هم اکنون۱۳۰ محصل دارد که از این میان ۴۰ محصل دختر و متباقی محصلان پسر میباشند و طبق برنامه باجذب ۵۰ محصل دربهار سال ۱۳۹۶، شمار محصلان آن به ۱۸۰ تن خواهد رسید. پوهنځی اقتصاد یک دیپارتمنت فارغ ده ( مدیریت و اداره تشبثات ) را دارد که از طرف کارمندان اداری و تدریسی فعال و ۲۰ استاد باتجربه امور آموزشی آن سامان می یابد.  استادانی با سویه های دکترا و ماستری امور تدریس را در این پوهنحی به پیش می­برند, سه استاد خانم و متباقی اساتید آقا هستند که از بخش های مختلف با این پوهنحی همکاری دارند.کتابخانه اختصاصی، داشتن روابط اکادمیک با نهاد های مختلف و ادارات اقتصادی،‌تدویر سمینارها وکنفرانس ها، داشتن نصاب تعلیمی و مفردات روز آمد، استفاده از تکنولوژی معلوماتی، به دست­رس بودن کتاب های درسی و ممد درسی،‌ واستفاده از تکنالوژی معلوماتی از امتیازات این پوهنحی به شمار می رود

اهداف پوهنځی اقتصاد

  ۱- ارایۀ دست آوردهای علمی و معرفی زمینه های کاربردی آن در سطوح اقتصاد کل و اقتصاد خرد.

  ۲- تربیت کادر متخصص منطبق با معیارهای بین المللی و متناسب با نیازهای جامعۀ افغانستان.

  ۳- تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزشی به متقاضیان، منطبق با معیارهای ملی و بین المللی.

  ۴- تأسیس دیپارتمنت های مدیریت و ادارۀ تشبثات، اقتصاد ملی، احصائیه و اکونومتری و امورمالی و بانکی وسایر دیپارتمنتهای مورد نیاز زمینه های اقتصادی جامعه  و هرچه تخصصی ساختن ساحۀ کار جهت کار گزاریهای بیشتر و بهتردر گسترۀ اقتصاد کشور.

  ۵- تلاش در جهت ارائۀ خدمات آموزشی در دوره های ماستری متناسب با نیازهای جامعه.

  ۶- رونق تجارت به سویۀ ملی و بین المللی توسط دانش آموختگان ساحۀ اقتصاد و ایجاد ادارۀ سالم با معیارهای امروزین جهان.

  ۷- جستجوی راه های حل مشکلات اقتصادی با تربیت نیروی کاری که بتوانند به وسیلۀ برنامه های اقتصادی کارا، رشد و بالنده گی کشور را سبب گردند.

  ۸- بهبود و ارتقای جایگاه پوهنحی اقتصاد در سطح منطقه  و برقراری رابطۀ اکادمیک با پوهنحیهای اقتصاد در خارج از کشور.

    دیدگاه

    پوهنتون خصوصی غالب، به عنوان یک بستر مناسب آموزشی، علمی و اکادمیک، با پیش گرفتن معیارهای جهانی دانشگاهی، زمینه تحصیل و تحقیق با کیفیت را برای پویندگان راستین دانش فراهم می نماید و میخواهد از ستون های استوار علمی در نظام آموزش عالی کشور به شمار رود. آنچه را که ما به عنوان دیدگاه خویش در پوهنحی اقتصاد در نظر داریم چنین است:

    توسعه و برجسته ساختن فعالیت های اقتصادی، تجارت بین الملل و تجزیه و تحلیل برنامه های اقتصادی و تجارتی از طریق ارایه خدمات آموزشی و تحقیقی.

    رسالت

    ارائه برنامه های درسی به منظور ترویج مهارت ها و تفکر اقتصادی، انتقادی و افزایش توانایی های تصمیم گیری.

     تحقیقات به منظور ایجاد و انتشار دانش جدید، توسعه مهارت های کیفی آموزش، حفظ معیارهای بالای حرفه یی ، و به طور فعال در خدمت دانشگاه و جامعه.

    کادر رهبری  

   حامد امیری ماستر  ( رییس پوهنحی اقتصاد ) دو سال تجربه کاری در بخش تدریس و ریاست

   فیروز احمد گنجی ماستر  (استاد کادری و امر دیپارتمنت)   سه سال تجربه تدریس

شبانه مرسل صدیقیان ماستر( استاد کادری) ۵ سال تجربه تدریس

    احمد ضیاء فیضی ( مدیر تدریسی ) سه سال تجربه کاری

رفتن به نوارابزار